Oiliúint

Bunoiliúint sa Phleanáil do Bhaill Tofa

Cibé an comhairleoir nuathofa thú nó nach bhfuil uait ach athnuachan ar ghnéithe áirithe den chóras pleanála cuideoidh an t-eolas atá anseo leat tuiscint a fháil ar an gcaoi ina n-oibríonn an córas pleanáil ó na gnéithe déanta pleananna, trí iarratais pleanála a dhéanamh, cinntí pleanála, achomhairc, róil na mball tofa, an fheidhmeannais agus an phobail faoi seach, agus na hidirghaoil idir na geallsealbhóirí go léir.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi ról na mball tofa sa phróiseas pleanála, tabhair cuairt ar an leathanach ‘Ról na mBall Tofa sa Phleanáil‘.

Training Materials

An Córas Pleanála in Éirinn

Tá ról tábhachtach ag an bpleanáil inár sochaí. Cuireann sé ar ár gcumas an leas is fearr a bhaint as ár n-acmhainní agus ligeann sé don fhorbairt riachtanach agus fhiúntach dul ar aghaidh. Cinntíonn sé freisin go ndéantar timpeallacht agus oidhreacht ár gcathrach, ár mbailte agus ár dtuath a chosaint. Déanann údaráis phleanála rialú ar shuíomh, suim agus cineál na forbartha trí chinntí a dhéanamh maidir le hiarratais phleanála. Bíonn ról tábhachtach ag na baill tofa i ndoiciméid beartais pleanála don todhchaí amhail pleananna forbartha agus pleananna ceantair áitiúla. Déanann na doiciméid seo ullmhúchán do phleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe a n-údaráis áitiúil. Leagtar amach ordlathas na bpleananna in Éirinn anseo thíos:                                  

In 2018, the Government published the National Planning Framework (NPF) as part of Project Ireland 2040. It is the overarching policy and planning framework for Ireland’s:

  • Social,
  • Economic,
  • Environmental, and
  • Cultural development.

The NPF replaced the National Spatial Strategy as Ireland’s planning framework. The policies in the NPF must be taken into account when preparing Regional Spatial and Economic Strategies (RSES) and development plans.

Regional Spatial and Economic Strategies (RSES) have replaced the Regional Planning Guidelines. The objective of each RSES is to support the NPF and the economic policies and objectives of the government. Each strategy is a long-term planning and economic framework for the development of each region. Ireland is split into three strategic planning areas:

  • Eastern and Midland Region,
  • Southern Region, and
  • Northern and Western Region.

These regions are governed by regional assemblies. Regional assemblies consist of members of the local authorities within the region. The regional assembly adopts the RSES.

The development plan is the main public statement of planning policies for your local community. It sets out the land use, amenity and development objectives and policies of the planning authority, for a six-year period. The plan consists of a written statement of objectives and includes maps that give a graphic representation of how your city/county will develop and improve in a sustainable way in the six-year period. The core strategy of the plan shows that the plan is consistent with the National Planning Framework (NPF) and Regional Spatial Economic Strategy (RSES) policies.

Elected members (councillors) are responsible for making, reviewing and varying the development plan. It is their duty to adopt the plan with the technical help of their officials (the chief executive, planners, etc.). Public consultation on the plan must also be carried out.

A Local Area Plan (LAP) provides more detailed planning policies for areas where significant development and change is anticipated. A LAP must be compatible with national and regional guidance documents and the core strategy and policies of the development plan. A LAP is valid for six years from the date it is adopted by the planning authority.

Ról ORP

Bunaíodh Oifig an Rialaitheora Pleanála (ORP) i mí Aibreáin 2019 de bhun moltaí a rinne an Binse Fiosrúcháin maidir le Cúrsaí Áirithe Pleanála agus Íocaíochtaí (Binse Mahon). Is é an ról atá againn a chinntiú go dtacaíonn údaráis áitiúla agus an Bord Pleanála le beartas pleanála an Rialtais agus go gcuireann siad i bhfeidhm é.

Déanfaimid taighde, oiliúint agus feasacht phoiblí sa phleanáil d’fhonn rannpháirtíocht an phobail  sa phróiseas pleanála a chur chun cinn agus feabhas a chur ar fhaisnéis agus eolas poiblí faoin bpleanáil in Éirinn.

Ullmhaíodh na físeáin seo chun tuilleadh eolais a chur ar fáil faoi ról ORP agus an obair a dhéanann na foirne éagsúla san eagraíocht – tóg cúpla nóiméad chun breathnú orthu:

Bunaíodh Oifig an Rialaitheora Pleanála (ORP) i mí Aibreáin 2019 de bhun moltaí a rinne an Binse Fiosrúcháin maidir le Cúrsaí Áirithe Pleanála agus Íocaíochtaí (Binse Mahon).

Is é an ról atá againn a chinntiú go dtacaíonn údaráis áitiúla agus an Bord Pleanála le beartas pleanála an Rialtais agus go gcuireann siad i bhfeidhm é.

Déanfaimid taighde, oiliúint agus feasacht phoiblí sa phleanáil d’fhonn rannpháirtíocht an phobail  sa phróiseas pleanála a chur chun cinn agus feabhas a chur ar fhaisnéis agus eolas poiblí faoin bpleanáil in Éirinn.

Féach ar ár bhfíseán nó féach ar an roghchlár anuas chun tuilleadh a fháil amach

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

Bileoga Pleanála

D’fhoilsigh Oifig an Rialaitheora Pleanála agus anRoinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta sraith de bhileoga pleanála a phléann le gach gné den chóras pleanála. Leis na bileoga seo clúdaítear raon leathan de shaincheisteanna lena n-áirítear conas iarratas pleanála a ullmhú agus a chur isteach, conas achomharc pleanála a dhéanamh, riachtanais i dtaca le hathrú úsáide, síntí le foirgnimh, garáistí, botháin teaghlaigh, forbairt talmhaíochta, etc. Tá na bileoga ar fáil saor in aisce thíos anseo agus ó d’údarás pleanála áitiúil.

Foilseacháin Taighde

Faoi Alt 31Q den Acht um Pleanáil agus Forbairt, arna leasú, tá sainchúram reachtúil ar an Oifig taighde a dhéanamh. Tá Oifig an Rialaitheora Pleanála tar éis sraith Páipéar Cás-Staidéir (CSPanna) a thagann faoin tSraith ‘Feidhmíocht Phleanála’ dár gCreat Taighde Pleanála a údarú agus a fhoilsiú go dtí seo. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi thaighde críochnaithe agus leanúnach a dhéanann an Oifig, tabhair cuairt, le do thoil, ar ár leathanach Taighde.

I measc na n-ábhar a chlúdaítear sna CSPanna tá: Cearta Slí Poiblí, Seirbhísí Pleanála Ar Líne, Cóiríocht don Lucht Siúil i bPleananna Forbartha agus Comhairliúchán Réamhiarratais. Cliceáil ar na híomhánna clúdaigh chun rochtain a fháil ar na CSPanna foilsithe.

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

The Planning Process

The OPR has created an online ‘Planning Process’ resource to provide easy access to information on the three key stages of the planning application process. These three key stages are the ‘Pre-Application Consultation’ stage, the ‘Planning Application’ stage and the ‘Planning Decisions and Appeals’ stage. This resource houses animated explainer videos, flowcharts, links to planning authority online resources and planning leaflets, which are designed to help you navigate your way through the planning system.

Please take few minutes to watch the animated explainer videos opposite and visit the ‘Planning Process’ page for further information.

Additional Reading Materials