Fáilte go
hOifig an Rialaitheoir Pleanáil

cork river

Fáilte go
hOifig an Rialaitheoir Pleanáil

Fáilte go
hOifig an Rialaitheoir Pleanáil

Fáilte go
hOifig an Rialaitheoir Pleanáil

Fáilte go
hOifig an Rialaitheoir Pleanáil

Fáilte go
hOifig an Rialaitheoir Pleanáil

Fáilte go
hOifig an Rialaitheoir Pleanáil

Fáilte go
hOifig an Rialaitheoir Pleanáil

Fáilte go
hOifig an Rialaitheoir Pleanáil

Fúinn

Comhlacht poiblí neamhspleách is ea Oifig an Rialaitheoir Pleanáil. Chuir an Rialtas ar bun í chun maoirseacht a dhéanamh ar an dóigh a soláthraíonn údaráis áitiúla agus an Bord Pleanála seirbhísí pleanála don phobal, agus í ag cinntiú torthaí ardchaighdeáin i ndáil le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe.

question mark

Cad is Oifig an Rialaitheoir Pleanáil ann?

Is é cuspóir foriomlán na hOifige a chinntiú go gcuirfidh an 31 údarás pleanála in Éirinn agus an Bord Pleanála feidhmeanna pleanála ardchaighdeáin i gcrích chun tairbhe dár dtír.

cogs

Cé na feidhmeanna atá ag Oifig an Rialaitheoir Pleanáil?

Leagtar an bunús dlí don Oifig agus ról agus feidhmeanna na hOifige araon amach san Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2018.

• Measúnú a dhéanamh ar na pleananna forbartha agus na pleananna ceantair áitiúil ó údaráis áitiúla agus ar na straitéisí spásúla agus eacnamaíocha ó thionóil réigiúnacha agus comhairle reachtúil a eisiúint chuig na húdaráis sin chun comhsheasmhacht a chinntiú le beartais ábhartha náisiúnta agus réigiúnacha agus le ceanglais na reachtaíochta pleanála agus an dea-chleachtais phleanála;

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an dóigh a gcomhlíonann údaráis phleanála agus an Bord Pleanála a bhfeidhmeanna pleanála, lena n-áirítear measúnú a dhéanamh ar an mbaol go mbeadh drochriarachán nó éilliú ann. Níl aon ról ag an Oifig, áfach, maidir leis na feidhmeanna sin atá ag údaráis áitiúla agus ag an mBord Pleanála i ndáil le breithniú a dhéanamh ar aon iarratais phleanála aonair nó ar aon achomhairc a dhéantar ina leith, maidir le haon chásanna atá á mbreithniú ag an Ombudsman nó ag an gcóras ceartais choiriúil ná maidir le haon chásanna atá faoi athbhreithniú breithiúnach; agus

• Gníomhaíochtaí náisiúnta taighde agus cláir oideachais, oiliúna agus feasachta poiblí a bhrú chun cinn chun tacú leis an dea-chleachtas a chur i bhfeidhm i bhfeidhmeanna agus gníomhaíochtaí pleanála.

checkmark

Na Nithe a Dhéanann Oifig an Rialaitheoir Pleanáil

Déanann sí athbhreithniú ar an eagrúchán, na córais agus na nósanna imeachta a mbaineann údaráis phleanála úsáid astu agus iad ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna pleanála faoin Acht.

cross

Na Nithe nach nDéanann Oifig an Rialaitheoir Pleanáil

Ní dhéanann sí athbhreithniú ar ghearáin ó dhaoine faoi chinntí aonair ó údaráis phleanála, An Bord Pleanála san áireamh, is cuma cé acu a bhaineann siad le cead pleanála nó a bhaineann siad le forfheidhmiú.