Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

cork river

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

Fáilte go
hOifig an Rialaitheora Pleanála

An t-eolas is déanaí ar seirbhísí an OPR maidir le COVID-19

Táimid ag cur treoirlínte an Rialtais / an HSE i bhfeidhm i ndáil le bearta sábháilteachta Covid-19.
Táimid fós oscailte agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh ar an ngnáthbhealach.
Is féidir teacht ar an eolas agus ar an nuacht is déanaí ANSEO>>

Ráiteas Straitéise

Foilsíodh Ráiteas Straitéise 2019-2024 an OPR i mí Dheireadh Fómhair 2019, de réir Alt 31T den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú. Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise spriocanna ardleibhéil, gníomhaíochtaí agus clocha míle an OPR d’fhonn maith a dhéanamh dár mandáid reachtúil.


Nuair a bhíothas i mbun an Ráitis Straitéise, baineadh tairbhe as tuairimí a roinn an pobal agus eagraíochtaí san earnáil phríobháideach agus phoiblí le linn próiseas comhairliúcháin sé seachtaine agus is mian leis an Oifig aitheantas a thabhairt dóibh sin. Beidh forléargas ar aighneachtaí a deineadh ar fáil go luath agus mar a mhúnlaigh siad an Ráiteas Straitéise.

question mark

Cad atá i gceist le hOifig an Rialaitheora Pleanála?

Is é cuspóir foriomlán na hOifige a chinntiú go gcuirfidh an 31 údarás pleanála in Éirinn agus an Bord Pleanála feidhmeanna pleanála ardchaighdeáin i gcrích a rachaidh chun tairbhe na tire.

cogs

Cé na feidhmeanna atá ag Oifig an Rialaitheora Pleanála?

Leagtar an bunús dlí don Oifig agus ról agus feidhmeanna na hOifige araon amach san Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2018.

• Measúnú a dhéanamh ar na pleananna forbartha agus na pleananna ceantair áitiúil ó údaráis áitiúla agus ar na straitéisí spásúla agus eacnamaíocha ó thionóil réigiúnacha agus comhairle reachtúil a eisiúint chuig na húdaráis sin chun comhsheasmhacht le beartais ábhartha náisiúnta agus réigiúnacha agus le ceanglais na reachtaíochta pleanála agus an dea-chleachtais phleanála a chinntiú;

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an dóigh a gcomhlíonann údaráis phleanála agus an Bord Pleanála a bhfeidhmeanna pleanála, lena n-áirítear measúnú a dhéanamh ar an mbaol go mbeadh drochriarachán nó éilliú ann. Níl aon ról ag an Oifig, áfach, maidir leis na feidhmeanna sin atá ag údaráis áitiúla agus ag an mBord Pleanála i ndáil le breithniú a dhéanamh ar aon iarratais phleanála aonair nó ar aon achomhairc a dhéantar ina leith, maidir le haon chásanna atá á mbreithniú ag an Ombudsman nó ag an gcóras ceartais choiriúil ná maidir le haon chásanna atá faoi athbhreithniú breithiúnach; agus

• Gníomhaíochtaí náisiúnta taighde agus cláir oideachais, oiliúna agus feasachta poiblí a bhrú chun cinn chun tacú leis an dea-chleachtas a chur i bhfeidhm i bhfeidhmeanna agus gníomhaíochtaí pleanála.

checkmark

Na Nithe a Dhéanann Oifig an Rialaitheora Pleanála

Déanann sí athbhreithniú ar an eagrúchán agus ar na córais agus nósanna imeachta a mbaineann údaráis phleanála úsáid astu agus iad ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna pleanála faoin Acht.

cross

Na Nithe nach nDéanann Oifig an Rialaitheora Pleanála

Ní dhéanann sí athbhreithniú ar ghearáin ó dhaoine faoi chinntí aonair ó údaráis phleanála, An Bord Pleanála san áireamh, is cuma cé acu a mbaineann siad le cead pleanála nó le forfheidhmiú.