slide background

Maidir le hOifig an Rialálaí Pleanála

Bunaíodh Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) go foirmiúil i mí Aibreáin 2019 de bhun moltaí a rinne an Binse Fiosrúcháin maidir le Cúrsaí Áirithe Pleanála agus Íocaíochtaí (Binse Mahon).

Bhí ceapadh Rialaitheoir Pleanála neamhspleách, ag a mbeadh cumhacht chun formhaoirseacht a dhéanamh ar an gcóras pleanála in Éirinn, ar cheann de phríomh-mholtaí an Bhinse.

Cé nach comhlacht ceaptha beartais é, is é ról OPR a chinntiú go dtacaíonn údaráis áitiúla agus an Bord Pleanála le ceanglais bheartais agus reachtúla an Rialtais nuair a bhíonn riachtanais beartas agus reachtúla pleanála á gcur i bhfeidhm.

Cuirimid cláir éifeachtacha taighde, oiliúna agus feasachta poiblí sa phleanáil ar bun freisin d’fhonn an próiseas pleanála a neartú, agus sa chaoi is go mbeidh an pobal i gcoitinne rannpháirteach sa phróiseas pleanála agus go dtuigfidh siad an tábhacht atá leis.

Leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú (an tAcht), tugtar bonn reachtúil do OPR le  trí phríomhfheidhm a chur i gcrích.

Meastóireacht ar Phleananna Reachtúla

De réir ailt 31AM agus 31AO den Acht, tá freagracht ar OPR i ndáil le measúnú neamhspleách a dhéanamh an bpleanáil reachtúil chun cinn ar fad d’fhonn a chinntiú go ndéantar socrú leis an bplean maidir le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair lena mbaineann.

Áirítear leis sin meastóireacht a dhéanamh ar phleananna forbartha cathrach agus contae, ar phleananna ceantair áitiúil agus ar athruithe/leasuithe. Sa chéad ásc, cuireann OPR tuairimí agus/ nó moltaí ar fáil don údarás pleanála ábhartha, maidir leis an gcaoi inar chóir aghaidh a thabhairt sa phlean ar nithe a bhaineann le cúrsaí reachtaíochta agus beartais.

Tar éis do OPR ionchuir reachtúla a chur ar fáil don phróiseas déanta plean, ní mór don údarás pleanála iomchuí a léiriú conas a thabharfar aghaidh ar na hionchuir sin agus pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair á gcur san áireamh

Má tharlaíonn sé ina dhiaidh sin nach bhfuil plean atá glactha i gcomhréir leis moltaí reachtúla ar bith, féadfaidh OPR fógra a eisiúint chuig an Aire á mholadh go mbainfear leas as cumhachtaí chun ordú a thabhairt, mar atá sonraithe faoi alt 31 den Acht, chun iallach a chur ar an údarás pleanála aghaidh a thabhairt ar an ábhar.

Athbhreithnithe agus Scrúduithe Pleanála

De réir ailt 31AS agus 31AT den Acht, féadfaidh OPR athbhreithniú a dhéanamh ar na córais agus ar na nósanna imeachta a úsáideann aon údarás pleanála, lena n-áirítear an Bord Pleanála, le linn dóibh a bhfeidhmeanna pleanála a chur i gcrích.

Mar thoradh ar athbhreithniú pleanála, féadfaidh an Oifig moltaí atá neamhspleách agus atá bunaithe ar fhianaise a dhéanamh le húdaráis, agus leis an Aire.

Tá clár d’athbhreithnithe á chur i bhfeidhm ag OPR ina mbeidh ar gach údarás athbhreithniú dul faoi athbhreithniú ginearálta a dhéanfar ar fud a fheidhmeanna pleanála go léir ar bhonn timthriallach.

Tá cumhacht ag OPR freisin scrúdú a dhéanamh ar ghearáin a fhaightear i dtaca le húdarás áitiúil más rud é go mbaineann an gearán le heagrú an údaráis agus na córais agus nósanna a úsáideann sé i ndáil le comhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht.

Oideachas, Oiliúint agus Taighde

De réir alt 31Q den Acht, tá freagracht ar OPR i ndáil le taighde náisiúnta, oideachas agus oiliúint a spreagadh chun aird a tharraingt ar ról agus ar thairbhe na dea-phleanála.

Déanaimid cláir oideachais agus oiliúna a sholáthar do chomhaltaí tofa agus do bhaill foirne sna húdaráis phleanála agus tionóil réigiúnacha.

Cabhraíonn an fheidhm oideachais, oiliúna agus taighde le huasmhéadú a dhéanamh ar aistriú eolais idir an 31 údarás áitiúil, na trí thionól réigiúnacha, an Bord Pleanála agus geallsealbhóirí ginearálta eile, amhail comhlachtaí gairmiúla agus grúpaí leasa agus, ar an dóigh sin, is cabhair í an fheidhm sin maidir le héifeachtúlacht, éifeachtacht agus comhsheasmhacht a uasmhéadú ar fud an chórais pleanála

 

 

 

 

 

Foilsíodh Ráiteas Straitéise OPR 2019-2024 i nDeireadh Fómhair 2019, i gcomhréir le hAlt 31T den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú.

Sa Ráiteas Straitéise leagtar amach spriocanna, gníomhartha agus garspriocanna ardleibhéil OPR chun ár mandáit reachtúil a chomhlíonadh.

Fís

Is í fís OPR, faoi dheireadh théimhse an Ráitis Straitéise go mbeidh OPR ábalta a mheas:

  • go bhfuil Éire ag baint tairbhe as córas dea-chumtha pleanála
  • go bhfuil clár forleathan agus éifeachtúil oideachais, oiliúna agus taighde maidir le cúrsaí pleanála curtha i bhfeidhm a bhfuil dea-theist air agus
  • agus go gcruthófar d’fheabhsú leanúnach in údaráis pleanála atá á thiomáint ag athbhreithnithe rialta ar a bhfeidhmiú

Luachanna

Aithnítear sa straitéis na cúig phríomhluachanna OPR mar seo a leanas:

  • Neamhspleáchas;
  • Gairmiúlacht;
  • Follasacht;
  • Caidreamh, agus
  • Béim ar an gCustaiméir.
Niall Cussen

Is é Niall Príomhfheidhmeannach agus an Rialaitheoir Pleanála in Oifig an Rialaitheora Pleanála a bhunaigh an Rialtas in Aibreán 2019.

Sular ceapadh é, bhí Niall ina Phríomhphleanálaí sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ó mhí Iúil 2014, i ndiaidh dó a bheith ag obair sa Roinn ó mhí Eanáir 2000 roimhe sin i roinnt róil pleanála gairmiúla.

Mar Phríomhphleanálaí, bhí Niall freagrach as bheith i gceannas ar rannán réamhphleanála na roinne agus ar an bhfoireann pleanála ildisciplíneach gairmiúil chun reachtaíocht a fhorbairt mar aon le beartas uile-Rialtais maidir le pleanáil agus nithe gaolmhara a fhorbairt.  Áiríodh leis sin an Creat Pleanála Náisiúnta mar chuid de Thionscadal Éireann 2040 mar aon leis an bPlean Forbartha Náisiúnta.

Sular thosaigh sé ag obair sa roinn in 2000, bhí gairm bheatha fhairsing ag Niall i bpleanáil agus é ag obair d’údaráis áitiúla i gContae an Chláir, Contae na Mí, i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus sa Bhord Pleanála, áiteanna inar oibrigh sé i ngach gné den phróiseas pleanála.

Tá cáilíochtaí ag Niall san eacnamaíocht agus sa tíreolaíocht, sa phleanáil réigiúnach agus uirbeach agus san innealtóireacht timpeallachta ó Ollscoil Mhá Nuad (1987), An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (1989) agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (1995). Tá sé ina chomhalta d’Institiúid Pleanála na hÉireann agus bhí sé ina Uachtarán ar an Institiúid sin tráth.

Anne Marie O'Connor

Is í Anne Marie an Leas-Rialaitheoir Pleanála agus Stiúrthóir Measúnachta maidir le Pleananna na nÚdarás Áitiúil in Oifig an Rialaitheora Pleanála. Tá sí freagrach as pleananna forbartha na n-údarás áitiúil, pleananna limistéar áitiúil, agus athruithe orthu sin ar fad a mheas, mar aon le bheith freagrach as aon athbhreithniú nó leasuithe i ndáil le straitéisí eacnamaíochta agus spáis réigiúnaigh. Is é is aidhm leis na measúnachtaí seo ná a chinntiú go bhfuil na pleananna ag teacht le beartais náisiúnta agus réigiúnacha iomchuí agus pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe a chur ar fáil.

Tá breis is 20 bliain taithí ag Anne Marie ina pleanálaí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon.  Sular thosaigh sí ag obair leis an OPR in 2020, bhí Anne Marie ag obair ina Leas-Stiúrthóir Pleanála sa Bhord Pleanála agus bhí sí freagrach as achomhairc phleanála a bhainistiú agus a mhaoirsiú agus le déanaí threoraigh sí an fhoireann um Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh agus Timpeallachta. Roimhe sin bhí sí ina Cigire Pleanála Sinsearach leis an mBord. D’oibrigh sí ina pleanálaí le húdaráis phleanála sa Ríocht Aontaithe agus san earnáil phríobháideach in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe araon.

Chomh maith le Máistreacht sa Phleanáil Uirbeach agus Réigiúnach a bheith aici ó UCD (1996) tá bunchéim ag Anne Marie san Eacnamaíocht (UCD, 1994), Máistreacht sa Bhainistíocht Phoiblí (IPA, 2013) agus tá dioplóma i mBainistíocht EIA agus SEA (UCD 2010), agus dioplóma sa Dlí Pleanála agus Timpeallachta (King’s Inns, 2019) aici. Is comhalta d’Institiúid Pleanála na hÉireann í Anne Marie.

 

Gary Ryan

Is é Gary an Stiúrthóir ar Athbhreithnithe agus Iniúchtaí Pleanála agus tá sé freagrach as bheith i gceannas ar phróiseas a bhunú chun athbhreithniú a dhéanamh ar na córais agus na nósanna imeachta a úsáidtear sna 31 údarás pleanála sa stát agus sa Bhord Pleanála chun a gcuid feidhmeanna pleanála a chur i gcrích. Chomh maith leis sin, déanann Gary maoirseacht ar an bpróiseas chun déileáil le gearáin ón bpobal maidir le córais agus nósanna imeachta dá leithéid.

Sular ceapadh é san OPR, chaith Gary 18 mbliana ag obair sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Le gairid anuas chuir sé an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2018 trí Thithe an Oireachtais, ina ndearnadh foráil chun Oifig an Rialaitheora Pleanála a bhunú. I measc na ról a bhí aige roimhe sin áirítear oibriú ar sheirbhísí do dhaoine gan dídean, an clár infheistíochta caipitil do thithíocht shóisialta, lena n-áirítear tionscnaimh athghiniúna i mBaile Munna agus Luimneach, don phreasoifig mar aon leis na scéimeanna dreasachta cánach d’athnuachan uirbeach a chur i bhfeidhm.

Chomh maith le MA sa Phleanáil Baile agus Tuaithe, tá BA ag Gary sa Tíreolaíocht agus sa tSocheolaíocht agus tá Ard-Dioplóma aige sa Dlí Timpeallachta agus Pleanála.

Joanna McBride

Is í Joanna an Stiúrthóir ar Thaighde, Oiliúint agus Seirbhísí Corparáideacha agus tá sí freagrach as feidhmeanna reachtúla na hOifige maidir le taighde pleanála, oiliúint agus feasacht an phobail, chomh maith leis sin, déanann sí maoirseacht ar ghnóthaí corparáideacha na heagraíochta, inter alia, airgeadas, HR agus rialachas corparáideach.

Sular thosaigh sí ag obair in Oifig an Rialaitheora Pleanála, bhí Joanna ag obair i réimse éagsúil de róil shinsearacha airgeadais agus chorparáideacha laistigh de na hearnálacha poiblí agus príobháideacha. Áiríodh leis na róil sin corparáidí ilnáisiúnta, institiúid ardoideachais agus an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) i bPáras.

Le gairid anuas, bhí Joanna i gceannas ar an OPR  a bhunú go corparáideach mar chuid dá ról sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus, i bpoist a bhí aici roimhe sin, bhí sí i gceannas ar thionscadal um bainistíocht athruithe in institiúid ardoideachais, rinne sí tuairisciú airgeadais san earnáil phríobháideach a bhainistiú agus d’oibrigh sí ar thionscadail a raibh maoiniú faighte acu  ón gCoimisiún Eorpach.

Is cuntasóir cáilithe í Joanna agus tá sí ina hánra de Chomhlachas na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte, ina theannta sin tá Ard-Dioplóma aici sa Dlí Timpeallachta agus Pleanála ó Chumann Onórach Óstaí an Rí.

Ní dhéanann OPR athbhreithniú ar ghearáin faoi chinntí aonair ó údaráis phleanála, An Bord Pleanála san áireamh. Áirítear leis sin cinntí a bhaineann le cead pleanála a bhronnadh nó a dhiúltú, nó forfheidhmiú.

Ná ní dhéanaimid machnamh ar ghearáin más rud é go bhfuil cásanna dlí curtha ar bun cheana nó más rus é go gearán á bhreithniú ag comhlacht eile.

Chun a fháil amach cén chineál gearán a ndéanaimid breithniú orthu, tabhair cuairt ar ár leathanach eolais faoi ghearáin