slide background

Eolas maidir le Gearáin

Treoir maidir le Gearán a dhéanamh chuig Oifig an Rialaitheora Pleanála

 (Faoi Alt 31AU de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2018)

Céim 1: Ag Ullmhú chun Gearán a Dhéanamh

Tá sé de chumhacht ag Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) gearáin a dhéantar faoi údaráis phleanála (i.e. comhairlí cathrach agus contae) a scrúdú a bhaineann leis:

  • an gcaoi a n-eagraítear údaráis phleanála agus
  • na córais agus na nósanna imeachta a úsáideann údaráis phleanála dá gcuid feidhmeanna pleanála.

Ar an mbonn gurb é ról an OPR an t-eagrúchán, na córais agus na nósanna imeachta atá ag údaráis phleanála a bhreithniú, níl aon ról aici mar fhoras achomhairc maidir le cinntí pleanála ar leith.

D’fhéadfadh an OPR cinneadh a dhéanamh go bhfuil scrúdú ón OPR de dhíth má dhéantar gearán faoi údarás áitiúil i ndáil leis an méid seo a leanas:
– nach bhfuil sé ag comhlíonadh a chuid feidhmeanna de réir riachtanais na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt  2000 go 2018 (“an tAcht”);
– nach bhfuil sé ag cloí le Treoirlínte ón Aire, Treoracha Beartais agus Treoracha a eisítear faoi alt 28, alt 29 agus alt 31 den Acht;
– go bhféadfadh sé go bhfuil sé ag cur caighdeáin mhíchuí i bhfeidhm maidir le cleachtas riaracháin nó seachas sin ag gníomhú in aghaidh riarachán cothrom nó iontaofa le linn dó a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh;
– go bhféadfadh sé go bhfuil sé ag cur idirdhealú córasach i bhfeidhm le linn dó a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh i.e. ag caitheamh le daoine ar bhealaí éagsúla nuair atá siad ag baint leas as an tseirbhís chéanna;
– go bhféadfadh sé go bhfuil sé ag oibriú ar bhealach ina bhfuil iompar míchuí i gceist nó ina bhfuil baol ann maidir le héilliú le linn dó a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh;
– go bhféadfadh sé go bhfuil sé ag oibriú ar bhealach ina bhfuil díbharrainneachtaí nó neamhéifeachtúlachtaí i gceist le linn dó a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh.

Is féidir leis an OPR a chinneadh gan na gearáin seo a leanas a bhreithniú:

  • Gearán nach féidir a chruthú nó gearán ar follas don OPR é a bheith mionchúiseach nó cráiteach;
  • Nuair is léir nach bhfuil aon leas ag an duine atá ag déanamh an ghearáin, nó ag an duine a ndearnadh gearán ina leith, san ábhar a ndearnadh gearán ina leith;
  • Nach ndearna an duine atá ag déanamh an ghearáin bearta réasúnacha chun tabhairt faoi ábhar an ghearáin leis an údarás pleanála atá i gceist.  Iarrann an OPR ort 6 seachtaine a thabhairt d’údarás pleanála chun freagra a thabhairt ar do chomhfhreagras sula ndéanann tú gearán leis an OPR;
  • Nuair nár bhain an duine atá ag déanamh an ghearáin triail as aon nósanna imeachta achomhairc nó athbhreithnithe atá ar fáil dó nó di maidir le hábhar an ghearáin; nó
  • Tionscnaíodh imeachtaí dlí maidir le hábhar an ghearáin.

Tabhair ar aird nach gcuirfidh an OPR aon chuid dá fheidhmeanna i bhfeidhm i ndáil le haon chás faoi leith ina bhfuil údarás pleanála nó an Bord Pleanála páirteach nó ina bhféadfaidís a bheith páirteach. Mar sin, má bhaineann gearán le cás atá roimh údarás pleanála nó an Bord Pleanála atá ag dul ar aghaidh go fóill, ní bheidh an OPR in ann déileáil leis an ngearán sin.

Céim 2: Gearán a Dhéanamh

Más mian leat gearán a dhéanamh leis an OPR, bain úsáid as ár bhfoirm ghearáin ar líne trí cliceáil anseo.

Sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm, déan cinnte gur léigh tú agus go dtuigeann tú an treoir thuas maidir le gearáin a dhéanamh.