Taighde

Maps and graphs

Faoi Alt 31Q tá sainchúram ar OPR taighde a dhéanamh. Le linn ár gcéad bhliana, bhunaigh OPR an Grúpa Eolais Pleanála Náisiúnta (NPKG) ar a bhfuil ionadaithe ó údaráis phleanála, institiúidí ardoideachais, eagraíochtaí neamhrialtais, institiúidí pleanála, eagraíochtaí agus ranna rialtais. Mar an gcéanna, thug OPR faoi chomhairliúchán leathan le príomhpháirtithe leasmhara lena n-áirítear baill foirne agus baill tofa sna húdaráis áitiúla. Thug obair an NPKG agus aiseolas ónár bpríomhpháirtithe leasmhara treoir do chlár taighde OPR agus tá se struchtúrtha faoi thrí phríomhthéama.

Cúrsaí Pleanála
Feidhmíocht Pleanála
Cleachtas Pleanála