Oiliúint

Oiliúint do Bhaill Foirne na nÚdarás Áitiúil

Tá sé de cheangal ar Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, mar a leasaíodh, cláir oideachais agus oiliúna a reáchtáil do bhaill foirne na n-údarás áitiúil i dtaca le bithe a bhaineann le pleanáil cheart agus forbhairt inbhuanaithe. Díreoidh clár oiliúna OPR ar chuidiú le hoiliúint a sheachadadh atá dírithe ar FGL do chinnteoirí sa phróiseas pleanála lena n-áirítear oifigigh agus pleanóirí gairmiúla.