Feasacht Phoiblí

Ag Éirí i do Phleanálaí

Má tá suim agat níos mó a fhoghlaim faoi obair phleanálaí nó faoi staidéar a dhéanamh ar phleanáil ag an tríú leibhéal d’fhonn tabhairt faoi ghairm sa phleanáil baile, tabhair cuairt ar na táib thíos.

Tá ról lárnach ag pleanálaithe maidir leis an gcaoi a bhforbraítear agus/nó a gcosnaítear an timpeallacht ina mbímid ag maireachtáil agus ag obair do na glúine atá le teacht. Tá a n-obair éagsúil. Cabhraíonn siad chun an bealach is fearr chun talamh agus/nó foirgnimh a úsáid a shainaithint. Is é an sprioc atá acu ná a chinntiú go mbaintear cothromaíocht amach idir saincheisteanna comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha nuair atá cinneadh á dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear agus a bhforbraítear talamh.

Bíonn tionchar ag obair pleanálaí ar ár saol go léir agus dá bhrí sin baineann cuid mhór dá gcuid oibre le teagmháil fhairsing le comhaltaí tofa (comhairleoirí), le baill den phobal, le grúpaí comhshaoil, le heagraíochtaí gnó, le grúpaí pobail, le daoine óga, le ranna rialtais agus le gníomhaireachtaí stáit.

Níl ról an phleanálaí teoranta do shainchomhairle a chur ar fáil maidir le hiarratais phleanála ná maidir le pleananna forbartha. Tá go leor deiseanna ann do phleanálaithe speisialtóireacht a dhéanamh i réimsí mar phleanáil comhshaoil, pleanáil spásúlachta muirí, pleanáil bonneagair agus fuinneamh. Tá deiseanna ann freisin do phleanálaithe taighde a dhéanamh agus tugann sé seo deis do phleanálaithe cuir chuige nuálacha nua a mholadh a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar bheartas pleanála.

Táimid beo i dtimpeallacht a bhíonn ag síorathrú ina mbíonn tionchar ag tosca amhail athrú aeráide, corraíl pholaitiúil agus paindéimí ar ár saol laethúil agus tá ról lárnach ag pleanálaithe maidir lena chinntiú gur féidir lenár dtimpeallacht thógtha (ár dtithe nó áiteanna oibre nó áineasa) oiriúnú agus forbairt chun freastal ar na dúshláin seo.

Tá réimse de chúrsaí tríú leibhéal creidiúnaithe ag na comhlachtaí gairmiúla (Institiúid Pleanála na hÉireann/Institiúid Ríoga um Pleanáil Bailte) in Éirinn. Tá na cúrsaí seo ar fáil ag leibhéil fochéime agus iarchéime in Éirinn.

*Séanadh: Is iondúil go gceanglaítear cáilíocht phleanála atá creidiúnaithe ag na comhlachtaí gairmiúla: IPI nó RTPI, le bheith fostaithe mar phleanálaí in Éirinn. Déan teagmháil leis an ollscoil/institiúid ardoideachais lena mbaineann chun a chinntiú go mbaineann an creidiúnú ceart le do rogha cúrsa

  

 

Ollscoil na Banríona

 

  

 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

 

  

 

Ollscoil Uladh

 

  

 

Coláiste Ollscoile Chorcaí

 

  

 

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

 

Oibríonn pleanálaithe do go leor cineálacha eagraíochtaí sna hearnálacha poiblí, príobháideacha nó deonacha nó tá siad féinfhostaithe. Oibríonn pleanálaithe in údaráis áitiúla, i ranna rialtais, sa Bhord Pleanála agus i ngníomhaireachtaí stáit (lena n-áirítear Oifig an Rialaitheora Pleanála, Bonneagar Iompair Éireann, srl.), agus san earnáil phríobháideach ag obair le gairmithe tógála, lena n-áirítear forbróirí, ailtirí agus innealtóirí chomh maith leis an bpobal áitiúil

Olwyn James, Project Planning Manager for Asset Delivery, Irish Water
Eoin Burke, Senior Planner, South Dublin County Council
Rob Fennelly, Regional Planning Officer, Southern Regional Assembly