slide background

Acmhainní

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, thar ceann an Rialtais, tar éis an Creat Náisiúnta Pleanála críochnaithe faoi Éire 2040 – An Tionscadal a ullmhú agus a fhoilsiú. Is é seo an creat beartais agus pleanála uileghabhálach maidir le forbairt shóisialta, gheilleagrach agus chultúrtha ár dtíre.

Tuilleadh Faisnéise

Gearáin faoin tseirbhís phoiblí a scrúdú

Neamhspleách, neamhchlaon agus saor in aisce

Scrúdaímid gearáin ó dhaoine a mheasann nár thug soláthraí seirbhíse poiblí cothrom na féinne dóibh. Féadfaimid gearáin faoi fhormhór na n-eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí poiblí a scrúdú. Áirítear leo sin ranna rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, tithe altranais, agus comhlachtaí oideachais tríú leibhéal a chistítear go poiblí.

Tuilleadh Faisnéise

Déanann an Coimisiún um Chaighdeáin maoirseacht ar riar na reachtaíochta i gceithre réimse ar leith:

Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, rud lena leagtar amach caighdeáin iompair d’oifigigh phoiblí, bíodh siad tofa nó ceaptha;

  • An tAcht Toghcháin, 1997, rud lena rialáiltear maoiniú polaitíochta, lena n-áirítear síntiúis pholaitíochta agus speansais toghcháin;
  • An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú) 2014, rud lena rialáiltear an dóigh a gcaitear na cistí poiblí a thugtar do pháirtithe polaitíochta agus do chomhlachtaí neamhspleácha; agus
  • An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, rud lena ndéantar ní trédhearcach den bhrústocaireacht a dhéantar ar oifigigh phoiblí. 

Tuilleadh Faisnéise

Is thairseach léarscáile Gréasáin ar a dtugtar faisnéis spásúlachta atá ábhartha don phróiseas pleanála in Éirinn. Tá an suíomh seo ina thionscnamh de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil a reáchtáiltear i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla na hÉireann.

Tuilleadh Faisnéise

Comhairle Contae Cheatharlach
Leigh níos mo

Comhairle Contae Cheatharlach
Leigh níos mo

Comhairle Contae An Chláir
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach Corcaí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Corcaí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Dhún na nGall
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Leigh níos mo

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Leigh níos mo

Comhairle Contae Fhine Gall
Leigh níos mo

Comhairle Contae na Gaillimhe
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Leigh níos mo

Comhairle Contae Chiarrai
Leigh níos mo

Comhairle Contae Chill Dara
Leigh níos mo

Comhairle Contae Chill Chainnigh
Leigh níos mo

Comhairle Contae Laois
Leigh níos mo

Comhairle Contae Liatroma
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh
Leigh níos mo

Comhairle Contae An Longfoirt
Leigh níos mo

Comhairle Contae Lú
Leigh níos mo

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Leigh níos mo

Comhairle Contae na Mí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Mhuineacháin
Leigh níos mo

Comhairle Contae Uíbh Fháilí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Ros Comáin
Leigh níos mo

Comhairle Contae Shligigh
Leigh níos mo

Comhairle Contae Átha Cliath Theas
Leigh níos mo

Comhairle Contae Thiobraid Árann
Leigh níos mo

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
Leigh níos mo

Comhairle Contae na hIarmhí
Leigh níos mo

Comhairle Contae Loch Garman
Leigh níos mo

Comhairle Contae Chill Mhantáin
Leigh níos mo

Is é misean Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ná feabhas a chur ar an timpeallacht ghéilliúntais do gníomhaíocht corparáideach i ngeilleagar na hÉireann trí spreagadh a dhéanamh le go gcloítear le foráileacha Achtanna na gCuideachtaí agus iad a dhéanamh cuntasach a thugann neamhaird don dlí.

Leigh níos mo

Tá an suíomh Gréasáin seo ina thairseach lárnach le haghaidh seirbhísí rialtais ar líne. Ligeann sé do shaoránaigh na seirbhísí a sholáthraíonn an rialtas a chuardach agus a aimsiú san aon áit amháin ar bhealach caoithiúil.

Tuilleadh Faisnéise

Cuireadh an Bord Pleanála ar bun i 1977 faoin Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976, agus tá sé freagrach as cinntí a dhéanamh ar achomhairc agus gnóthaí áirithe eile faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, agus faoi reachtaíocht ghaolmhar agus as cinntí a dhéanamh ar iarratais ar fhorbairt bonneagair straitéisigh, lena n-áirítear mórchásanna bóthair agus iarnróid. Tá sé freagrach chomh maith as déileáil le tograí maidir le talamh a fháil go héigeantach ag údaráis áitiúla agus comhlachtaí eile faoi achtacháin éagsúla. Lena chois sin, tá feidhmeanna ag an mBord chun achomhairc a chinneadh faoi na hAchtanna Truaillithe Uisce agus Aeir agus faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta.

Tuilleadh Faisnéise

Is é misean na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta tacú le seachadadh inbhuanaithe agus éifeachtúil tithe dea-phleanáilte agus rialtas áitiúil éifeachtach.

Tuilleadh Faisnéise

Déanfaidh an Coimisiún maoirseacht neamhspleách ar an earnáil rialtais áitiúil trí athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht airgeadais agus oibríochtúil na gcomhlachtaí faoina shainchúram, maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme beartas náisiúnta rialtais áitiúil agus deiseanna a aithint le haghaidh dea-chleachtais.

Leigh níos mo
Ceaptar an Rialachán um reachtaíocht Brústocaireachtachun faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir le cé atá ag déanamh brústocaireachta faoi cé agus cad faoi an bhrústocaireachta.


Má tá brústocaireacht á déanamh agat ní mór duit clárú ar an suíomh gréasáin seo agus tuairisceán a dhéanamh gach ceithre mhí. Déan ár dTástáil Trí Chéim le féachaint an bhfuil brústocaireacht á déanamh agat.


Tá fáilte romhat an litir fáilte seo, a sheoltar chuig cláraithe nua, a léamh. Leagtar amach na dualgais atá ar na cláraithe agus moltar na dea-chleachtais maidir le clárúchán a mbainistiú


Leigh níos mo

Tá raon cumhachtaí ag Údaráis Réigiúnacha na hÉireann maidir le pleanáil spásúil agus forbairt eacnamaíoch. Rinneadh iad a shruthlíniú i dtrí Thionól Réigiúnacha in 2015, a dhéanann ionadaíochta ar Réigiúin an Tuaiscirt agus an Iarthair , an Oirthir agus Lár na Tíre , agus Réigiúin an Deiscirt .

Leigh níos mo